Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore Way

Umicore Way on kaiken Umicorella tekemämme toiminnan kulmakivi. Se linjaa arvomme ja tavan, jolla haluamme saavuttaa strategiamme ja yleisen sitoutumisemme kestävän kehityksen periaatteisiin. Umicore Way ei koske ainoastaan Umicoren työntekijöitä, vaan se kattaa myös suhteemme kaikkiin sidosryhmiimme. Perimmäisenä tavoitteenamme on, että elämällä Umicore Way’n mukaisesti meistä tulee entistäkin menestyneempi ja arvostetumpi yritys.

Materiaalit parempaan elämään

Uskomme, että materiaalit ovat olleet avainasemassa ihmiskunnan kehityksen edistämisessä, että ne ovat nykypäivän elämän ytimessä ja mahdollistavat tulevaisuudessakin vaurauden luomisen.

Uskomme, että metalliin liittyvillä materiaaleilla on tärkeä rooli, sillä ne voidaan kierrättää tehokkaasti ja loputtomasti, mikä tekee niistä perustan kestäville tuotteille ja palveluille.

Haluamme, että Umicore on johtava toimija sellaisten materiaalipohjaisten ratkaisujen tarjoamisessa ja luomisessa, jotka edistävät elämänlaadun perustavanlaatuista parantamista.

Asiakkaat ovat toimintamme ytimessä

Kehitämme, tuotamme, käytämme, markkinoimme ja kierrätämme metalliin liittyviä materiaaleja sekä edistämme materiaalipohjaisia ratkaisuja. Yhdistämme metallurgian, kemian ja materiaalitieteen osaamisemme asiakkaidemme tarpeiden, sovellusten ja järjestelmien perusteelliseen ymmärtämiseen. Keskitymme kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joilla voimme saavuttaa johtavan aseman, jonka asiakkaamme tunnustavat ja jotka mahdollistavat arvonluomisen: Katalyysi, Energia- ja pintateknologiat sekä Kierrätys. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ensisijainen kumppani. Olemme sitoutuneet liiketoimintamme kasvuun henkilöstömme osaamisen, toiminnan erinomaisuuden ja teknologisten innovaatioiden avulla.

Arvot

Avoimuuden, innovaation, kunnioituksen, tiimityön ja sitoutumisen arvot ovat ratkaisevia menestyksellemme. Edistämme näitä arvoja ja varmistamme, että arvojen noudattamisen puutteet korjataan asianmukaisella tavalla.

Ympäristö

Osana sitoutumistamme kestävään kehitykseen otamme huomioon toimintamme ympäristövaikutukset. Näin ollen:

 • Pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristönsuojelun tasoa.
 • Osallistumme aktiivisesti sellaisten riskien hallintaan ja korjaamiseen, jotka ovat seurausta aikaisemman toiminnan jäljiltä.
 • Toteutamme riskienhallintastrategioita, jotka perustuvat luotettavaan- ja vankkaan tieteelliseen tietoon.
 • Edistämme ja kannustamme tuotteidemme vastuullista suunnittelua, käyttöä, uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hävittämistä.Yhteiskunta

Vaalimme perusihmisoikeuksia ja kunnioitamme niitä konsernin toiminnassa kaikkialla maailmassa. Olemme yhteydessä toimintojamme ympäröiviin yhteisöihin ja pyrimme vaikuttamaan myönteisesti näihin yhteisöihin. Viestimme tehokkaasti ja avoimesti kaikkien sidosryhmiemme kanssa ja käytämme tätä vuoropuhelua suorituskykymme parantamiseen.

Työntekijät

Pyrimme olemaan sekä nykyisten että potentiaalisten työntekijöiden suosima työnantaja, ja meitä ohjaavat seuraavat periaatteet:

 • Emme tingi turvallisuudesta ja pyrimme luomaan tapaturmattoman työympäristön kaikille.
 • Pyrimme varmistamaan, että Umicore on terveellinen työpaikka, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan työterveyttä.
 • Annamme kaikille työntekijöillemme mahdollisuuden osallistua menestykseemme. Suoritusta arvioidaan säännöllisesti ja siitä palkitaan tasapuolisesti.
 • Tuemme työntekijöitämme, tarjoamme heille koulutusta ja haastamme heidät kehittämismahdollisuuksilla.
 • Uskomme yhtäläisiin mahdollisuuksiin, oikeudenmukaisuuteen ja monimuotoisuuteen. Rekrytoimme työntekijöitä ja luomme mahdollisuuksia edetä uralla sen perusteella, miten päteviä he ovat tehtäväänsä nähden.
 • Käymme rakentavaa vuoropuhelua työntekijöidemme ja heidän edustajiensa kanssa.

Osakkeenomistajat

Tavoitteenamme on luoda arvoa osakkeenomistajille keskittyen ensisijaisesti keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tavoittelemme kestävää kasvua – kasvua, joka ottaa huomioon taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset näkökohdat. Tärkein arvonluonnin mittarimme on sijoitetun pääoman tuotto. Tavoittelemme jokaisesta toiminnastamme tuottoa, joka ylittää toiminnan ylläpitämiseen tarvittavan pääoman kustannukset. Viestinnässämme rahoitusmarkkinoille pyrimme antamaan tarkan, oikeudenmukaisen ja kattavan kuvan yhtiöstä.

Organisaatio

Liiketoimintayksiköt: Liiketoimintayksiköt ovat keskeisiä organisaatioyksiköitä. Uskomme hajauttamiseen ja siihen, että annamme jokaiselle liiketoimintayksiköllemme suuren autonomian. Liiketoimintayksiköt puolestaan ovat vastuussa panoksestaan yhtiön arvon luomisessa ja sitoutumisesta kestävään kehitykseen. Liiketoimintayksiköt on ryhmitelty liiketoimintaryhmiin strategisten liiketoiminnan kehittämisteemojen mukaisesti.

Yhteiset operatiiviset toiminnot järjestetään alueille, joilla suurtuotannon edut tai keskitetyn asiantuntemuksen tuomat edut ovat merkittäviä.

Yritysosastot hoitavat  tiettyjä koko yritystä koskevia tehtäviä ja yhteisiä resursseja, määrittävät yleisiä toimintalinjoja ja harjoittavat valvontatoimintaa.

Johtoryhmä luo vision konsernille, hyväksyy liiketoimintayksiköiden strategiat ja valvoo niiden toteuttamista. Se laatii yrityksen kokonaisstrategian ja esittää sen hallintoneuvostolle. Se hyväksyy kaikki merkittävät henkilöstö- ja pääoman kohdentamista koskevat päätökset.

Hallintoneuvosto vastaa yhtiön kokonaisstrategiasta. Se nimittää toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenet sekä valvoo heidän suoritustaan. Se varmistaa, että Umicore toimii hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti.

Liiketoiminnan rehellisyys

Maineemme on arvokas voimavara kaikkialla, missä toimimme, ja maineemme määräytyy sen mukaan, miten toimimme. Vältämme kaikkia toimia, jotka vaarantavat Umicoren arvostuksen:

 • Meillä on korkeat liiketoiminta- ja henkilökohtaiset eettiset standardit; noudatamme sisäisiä toimintaperiaatteitamme ja kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä maissa, joissa toimimme.
 • Tuemme ja pyrimme reiluun kilpailuun ja kieltäydymme näin ollen ryhtymästä laittomiin keskusteluihin tai sopimuksiin kilpailijoiden kanssa hinnoittelusta, markkinoiden jakamisesta tai muista vastaavista toimista.
 • Vältämme kaikkia tilanteita, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa ristiriidan Umicoren etujen ja henkilökohtaisten etujemme välille. Kieltäydymme tarjoamasta mitään epäasianmukaista taloudellista etua liiketoiminnan tai muiden palvelujen hankkimiseksi.
 • Kunnioitamme ja suojaamme yrityksen kaikkea aineellista ja aineetonta omaisuutta, mukaan lukien kaikki omistusoikeudelliset tiedot, immateriaalioikeudet ja innovatiiviset ideat.
 • Etsimme liikekumppaneita, joiden eettisiä, sosiaalisia ja ympäristöasioita koskevat toimintaperiaatteet ja käytännöt ovat yhteneviä omiemme kanssa.

Haluatko tietää lisää ?

 • Lataa 'The Umicore Way' PDF